Regulamin serwisu internetowego Mindu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego mindu.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).
  2. Serwis internetowy prowadzony jest przez MUU LABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
   1. pocztą, pod adresem: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
   2. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@mindu.pl
   3. telefonicznie, pod numerem: +48 22 208 5242,
   4. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie.
  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej mindu.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
  7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
  9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
  10. Zasady świadczenia Usługi dla Terapeutów regulują odrębne regulaminy lub umowy.
 2. DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie mindu.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonywać Zamówienia Usługi Terapeutycznej, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

  Usługodawca - MUU LABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-095), przy ul. Plac Bankowy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000674330, NIP: 9522161698, REGON: 367088772, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł;

  Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie;

  Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego;

  Terapeuta – będący Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego Użytkownik Serwisu, który ukończył kształcenie zawodowe w zawodzie psychoterapeuty według uzgodnień polskich stowarzyszeń psychoterapeutycznych szkolących w zawodzie psychoterapeuty, tworzących Polską Radę Psychoterapii albo jest w trakcie certyfikacji i/lub spełnił inne warunki rejestracji w Serwisie jako Terapeuta, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

  Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

  Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

  Usługi Terapeutyczne – odpłatne Usługi świadczone przez Usługodawcę i działających na jego rzecz Terapeutów, zgodnie z informacją w Serwisie. Usługi Terapeutyczne świadczone są na odległość, w oparciu o infrastrukturę dostępną w Serwisie i polegają w szczególności na przeprowadzeniu chatu tekstowego, rozmowy audio lub rozmowy wideo, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie. Zamówienie Usługi Terapeutycznej odbywa się za pośrednictwem Serwisu, na zasadach wskazanych w Regulaminie;

  Zamówienie Usługi Terapeutycznej/Zamówienie – dostępna w Serwisie Usługa umożliwiająca Użytkownikom dokonanie zamówienia i opłacenia Usługi Terapeutycznej na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Terapeutycznej;

  Voucher – będący kombinacją znaków ciąg cyfr, liter lub innych znaków, o wskazanym nominale, który zgodnie z informacją w Serwisie może zostać wykorzystany na Usługi Terapeutyczne w Serwisie, zgodnie z informacją w nim prezentowanymi oraz niniejszym Regulaminie;

  Kod promocyjny – ciąg cyfr, liter lub innych znaków, który po jego wprowadzeniu w formularzu Zamówienia Usługi Terapeutycznej w Serwisie, uprawnia do obniżenia ceny Usługi Terapeutycznej, o określoną przez Usługodawcę wartość;

  Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w Regulaminie;

  Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  Regulamin – niniejszy dokument.

 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, dokonywania Zamówienia Usługi Terapeutycznej, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
  2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
   • urządzenie z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
   • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF,
   • posiadanie sprzętu (komputer, tablet, smartphone z kamerą video oraz mikrofonem i głośnikiem (w przypadku Zamówienia Usług Terapeutycznych świadczonych w formie chatu video lub audio).
  4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. USŁUGI

  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
   1. Nieodpłatne przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o działalności Usługodawcy, Usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz dostępnych Usługach Terapeutycznych oraz Terapeutach,
   2. nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
   3. odpłatna możliwość dokonania Zamówienie Usługi Terapeutycznej w Serwisie,
   4. nieodpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
   5. nieodpłatne świadczenie Usługi Newsletter.
  3. Niektóre z Usług są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie.
  4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  5. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
  6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
  7. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
  8. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
  9. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu dokonanie odpłatnego Zamówienia Usługi Terapeutycznej. Zamówienie Usługi Terapeutycznej odbywa się na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu.
  10. Zamówienie Usługi Terapeutycznej wymaga założenia i posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta w Serwisie.
  11. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
  12. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
  13. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  14. Użytkownik w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. ZAMÓWIENIE USŁUGI TERAPEUTYCZNEJ

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Zamówienie Usługi Terapeutycznej, zgodnie z treścią informacji prezentowanych w Serwisie.
  2. Użytkownik dokonując Zamówienia Usługi Terapeutycznej każdorazowo określa rodzaj i zakres interesującej go Usługi Terapeutycznej, jej formę, termin, Terapeutę, który będzie realizował Usługę Terapeutyczną spośród Terapeutów prezentowanych w Serwisie, oraz podaje inne obowiązkowe do dokonania Zamówienia informacje – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.
  3. Parametry oraz dane, o których mowa w ppkt. 2 powyżej, Użytkownik wybiera, uzupełnia i przesyła Usługodawcy za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie (formularz Zamówienia). Przesłanie formularza Zamówienia stanowi zapytanie o dostępność Usługi Terapeutycznej będący ofertą Użytkownika w zakresie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Terapeutycznej, na zasadach wskazanych w tym zapytaniu.
  4. W przypadku potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności wybranej przez Użytkownika Usługi Terapeutycznej i w terminie przez niego wskazanym, Usługodawca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia jego oferty. W tym momencie zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Terapeutycznej w zakresie Usługi Terapeutycznej wybranej przez Użytkownika. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim zawarta jest pod warunkiem uiszczenia przez Użytkownika opłaty za Usługę Terapeutyczną (dalej jako: „Opłata”), w wysokości i terminie wskazanym w Serwisie.
  5. Wysokości Opłat za poszczególne Usługi Terapeutycznych prezentowane w Serwisie podawane są złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
  6. Użytkownik dokonuje opłaty:
   1. za pomocą płatności elektronicznej, z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem;
   2. za pomocą Vouchera;
   3. za pomocą Usługi „Wirtualny Portfel”.
  7. Płatność jest dokonana w momencie otrzymania przez Usługodawcę informacji z systemu operatora płatności elektronicznej o wpłynięciu płatności Użytkownika, a w przypadku płatności za pośrednictwem Vouchera oraz Wirtualnego Portfela w momencie zakończenia przez Użytkownika procedury Zamówienia oraz wpłynięcia do systemu Usługodawcy informacji o tej płatności.
  8. W przypadku płatności za pośrednictwem Wirtualnego Portfela płatność za Zamówienie polega na pokryciu kosztów Usługi Terapeutycznej środkami o charakterze zapisu w serwisie, które Użytkownik uprzednio nabywa dokonując stosownego Zamówienia tej Usługi w Serwisie, kierując się z tym celu komunikatami w nim wyświetlanymi. Użytkownik samodzielnie określa wartość zasilenia Wirtualnego Portfela. Środki z Wirtualnego Portfela mogą być wykorzystane na pokrycie kosztu Usługi Terapeutycznej – zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  9. Środki w ramach Wirtualnego Portfela są aktywowane i gotowe do wykorzystania na Usługi Terapeutyczne nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ich Zamówienia i opłacenia.
  10. Usługodawca może przyznawać Użytkownikom Vouchery oraz Kody promocyjne, umożliwiające pokrycie całości Opłaty za daną Usługę Terapeutyczną lub obniżenie tej Opłaty o określoną kwotę lub procent, zgodnie z informacją przekazaną przez Usługodawcę.
  11. Usługodawca przyznając Użytkownikom Vouchery lub Kody promocyjne, wskaże każdorazowo ich nominał oraz okres ich ważności. Wykorzystanie Vouchera oraz Kodu promocyjnego jest możliwe wyłącznie w okresie jego ważności Usługodawca jest wyłącznym emitentem Voucherów oraz Kodów Promocyjnych.
  12. Vouchery oraz Kody Promocyjne nie podlegają wymianie na gotówkę.
  13. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Terapeutycznej (w tym w ramach Umownego prawa odstąpienia) opłaconej z wykorzystaniem Vouchera lub Kodu Promocyjnego, Usługodawca dokonuje Użytkownikowi zwrotu Vouchera lub Kodu Promocyjnego.
 6. REALIZACJI USŁUGI TERAPEUTYCZNEJ

  1. Zamówiona i opłacona przez Użytkownika Usługa Terapeutyczna realizowana jest w terminie oraz formie wybranej przez Użytkownika w Zamówieniu. Użytkownik na etapie Zamówienia Usługi Terapeutycznej informowany jest również o czasie trwania wybranej Usługi Terapeutycznej.
  2. Realizacja Usługi wymaga zalogowania się przez Użytkownika do jego Konta w Serwisie oraz kierowania się komunikatami w nim wyświetlanymi.
  3. Zarówno Użytkownik jak i Usługodawca mają możliwość odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Terapeutycznej nie później niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed godziną rozpoczęcia realizacji Zamówionej Usługi Terapeutycznej, zgodnie z treścią Zamówienia (Umowne prawo odstąpienia).
  4. W celu skorzystania z Umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, Użytkownik korzysta z funkcjonalności „odwołania sesji” (Usługi Terapeutycznej) dostępnej po zalogowaniu się do Konta lub kieruje do Usługodawcy oświadczenie o rezygnacji w formie wiadomości e-mail, kierowanej na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I. Usługodawca kieruje oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, korzystając z umownego prawa odstąpienia, przesyłając oświadczenie na podany w trakcie składania Zamówienia adres Użytkownika.
  5. Użytkownik korzystający z Umownego prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej wskazuje Usługodawcy sposób w jaki Usługodawca ma dokonać zwrotu uiszczonej przez Użytkownika Opłaty, przy czym Użytkownik może zamiast zwrotu środków na wskazany przez niego rachunek bankowy, wybrać również możliwość zasilenia środkami jego Wirtualnego Portfela, dzięki czemu może wykorzystać te środki na Zamówienie innej Usługi Terapeutycznej w Serwisie. W przypadku skorzystania z Umownego prawa odstąpienia i przez Usługodawcę, w przypadku gdy Użytkownik wybierze formę zwrotu środków na rachunek bankowy, Usługodawca poprosi Użytkownika o wskazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  1. Użytkownik jest zobowiązany do:
   1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
   2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
   3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
   4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
   5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników w ramach Konta, jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
   1. naruszać godności ludzkiej;
   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
   3. zawierać treści pornograficznych;
   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
   6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  4. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
   2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. REKLAMACJE

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie (wzór reklamacji) na adres MUU LABS sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@mindu.pl.
  3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
  7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
  8. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.