Regulamin dla terapeutów w serwisie internetowym mindu.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady współpracy Usługodawcy z Terapeutami oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę Usług dla Terapeutów drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego mindu.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym”) przez MUU LABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-095), przy ul. Plac Bankowy 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000674330, NIP: 9522161698, REGON: 367088772, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, zwaną dalej „Usługodawcą”.
  2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
   1. pocztą, pod adresem: ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
   2. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@mindu.pl,
   3. telefonicznie, pod numerem: +48 22 208 5242,
   4. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie.
  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej mindu.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Terapeuta.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu mindu.pl (dalej również jako: „Regulamin dla Użytkowników”), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 2. DEFINICJE

  Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Użytkowników, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

  Konto Terapeuty/Konto – przydzielona danemu Terapeucie część Serwisu, za pomocą, której może on dokonywać określonych czynności w Serwisie, w tym w szczególności prezentować informacje o swoich uprawnieniach i kwalifikacjach, oraz inne treści o charakterze zgodnym z Regulaminem oraz specyfiką Serwisu; 

  Terapeuta – będący Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego Użytkownik Serwisu, który ukończył kształcenie zawodowe w zawodzie psychoterapeuty (lub jest w trakcie certyfikacji) według uzgodnień polskich stowarzyszeń psychoterapeutycznych szkolących w zawodzie psychoterapeuty, tworzących Polską Radę Psychoterapii albo jest w trakcie certyfikacji i/lub spełnił inne warunki rejestracji w Serwisie jako Terapeuta, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie; 

  Strony – odpowiednio Usługodawca i Terapeuta łącznie;

  Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Terapeuty w Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

  Wynagrodzenie – kwota należna Terapeucie z tytułu świadczenia przez niego wykonanych za pośrednictwem Serwisu Usług Terapeutycznych w wysokości stanowiącej określony procent ceny każdej ze zrealizowanych Usług Terapeutycznych, obliczona na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

  Umowa – umowa współpracy zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Terapeutą, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

  Umowa o świadczenia Usług – zawarta drogą elektroniczną umowa pomiędzy Usługodawcą a Terapeutą, obejmująca świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Terapeuty Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie dla Użytkowników;

  Regulamin – niniejszy dokument.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  1. Usługodawca świadczy na rzecz Terapeutów Usługi na zasadach wskazanych w Regulaminie dla Użytkowników oraz niniejszym Regulaminie. Usługodawca oferuje Terapeutom nawiązanie współpracy, w ramach, której udostępnia Terapeutom infrastrukturę Serwisu, umożliwiającą świadczenie na rzecz Usługodawcy, Usług Terapeutycznych realizowanych dla Usługodawcy, Użytkowników Serwisu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę lub innych podmiotów wskazanych bezpośrednio przez Usługodawcę. Usługi Terapeutyczne świadczone będą na odległość, w formach i w zakresie wskazanym w Serwisie oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Regulaminie dla Użytkowników.
  3. Rozpoczęcie współpracy z Usługodawcą, w tym możliwość świadczenia Usług Terapeutycznych wymaga uprzedniego dokonania Rejestracji i posiadania aktywnego Konta Terapeuty w Serwisie. Usługodawca umożliwia Terapeutom założenie i prowadzenie Konta Terapeuty. Rejestracja Konta Terapeuty w Serwisie wymaga:
   1. podpisania papierowej deklaracji współpracy (dalej jako: „Deklaracja Terapeuty”/„Deklaracja współpracy”/„Deklaracja”) w której Terapeuta upoważnia Usługodawcę do założenia na jego rzecz Konta Terapeuty albo samodzielnego wypełnienia przez Terapeutę formularza rejestracyjnego w Serwisie i samodzielnego zarejestrowania Konta,
   2. przejścia pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę,
   3. zalogowania się do utworzonego dla Terapeuty przez Usługodawcę Konta Terapeuty, za pośrednictwem danych dostępowych otrzymanych do Usługodawcy albo w przypadku samodzielnej rejestracji Konta, pierwszego zalogowania się do Konta po weryfikacji przez Usługodawcę, na zasadach wskazanych w Serwisie oraz w niniejszym Regulaminie.
  4. W przypadku rejestracji w oparciu o Deklaracje współpracy, Usługodawca tworzy i oddaje do dyspozycji Terapeuty Konto w Serwisie. Dane dostępowe do Konta, przesyłane są Terapeucie za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Terapeutę w Deklaracji.
  5. Terapeuta w Deklaracji współpracy lub formularzu Rejestracji Konta, wskazuje swoje dane, niezbędne do rozpoczęcia współpracy, oznaczone jako obowiązkowe.
  6. Usługodawca umożliwia również nawiązanie współpracy, w inny niż wskazany w ppkt. 3 powyżej sposób, na indywidualnie uzgodnionych z Terapeutą zasadach, w tym w szczególności poprzez złożenie przez Terapeutę Deklaracji w innej formie niż tam wskazana. W tym celu Terapeuta kontaktuje się z Usługodawcą w formach wskazanych w ppkt. I niniejszego Regulaminu.
  7. Usługodawca, zgodnie z ppkt. 3 powyżej ma prawo do weryfikacji wszelkich danych przedstawionych przez Terapeutę. Do momentu pozytywnej weryfikacji Konto Terapeuty jest nieaktywne. Po dokonaniu weryfikacji, Usługodawca w drodze wiadomości e-mail informuje Terapeutę o pozytywnej weryfikacji oraz możliwości zalogowania się do Konta.
  8. Usługodawca może uzależnić pozytywną weryfikacje oraz aktywacje Konta Terapeuty oraz nawiązanie współpracy i dalsze świadczenie Usług w ramach Serwisu od przesłania przez Terapeutę, na adres siedziby Usługodawcy określonych dokumentów lub przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanów dokumentów, które uwiarygodniają dane lub informacje umieszczone przez Terapeutę w formularzu rejestracyjnym lub Deklaracji, w tym w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie przez Terapeutę prawa do świadczenia Usług Terapeutycznych, zgodnie z informacjami w Serwisie.  W przypadku wykonywania zawodu lub uzyskania uprawnień przez Terapeutów poza granicami Polski, Usługodawca może wymagać przesłania odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczenie na język polski.
  9. Usługodawca ma możliwość dokonania weryfikacji Terapeuty, o której mowa powyżej, również w późniejszym czasie, w tym w czasie trwania współpracy lub dokonania weryfikacji z uwzględnieniem innych niż wskazane wyżej kryteriów.
  10. Z chwilą spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ppkt. 3 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Terapeutą a Usługodawcą, której przedmiotem jest wzajemna współpraca Stron, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana na zadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
  11. Przystępując do współpracy, Terapeuta oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w tym w szczególności w formularzu rejestracyjnym, w Deklaracji lub bezpośrednio w Serwisie są prawdziwe, aktualne i nie naruszają praw osób trzecich.
  12. W ramach zawartej Umowy, Usługodawca oddaje do dyspozycji Terapeuty Konto Terapeuty w Serwisie, z którego Terapeuta może korzystać w ramach Serwisu, po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail i hasła.
  13. Konto Terapeuty zawiera jego dane, podane w formularzu rejestracyjnym lub w Deklaracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Terapeuta jest zobowiązany do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
  14. Terapeuta jest zobowiązany do uzupełnienia lub zweryfikowania i potwierdzenia danych wskazanych w ramach jego Konta w Serwisie, w tym w szczególności danych osobowych oraz danych dotyczących posiadanych przez niego uprawnień do wykonywania zadeklarowanego zawodu.
  15. Terapeuta nie może posiadać więcej niż jednego Konta w Serwisie. Terapeucie nie wolno korzystać z Kont innych Terapeutów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
  16. Zakazane jest dodawanie prezentowanie przez Terapeutę w ramach jego Konta w Serwisie oraz w jakichkolwiek częściach Serwisu, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Terapeutę nie mogą w szczególności:
   1. naruszać godności ludzkiej;
   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
   3. zawierać treści pornograficznych;
   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
   6. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  17. Terapeuta zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących dodawanych i prezentowanych przez Terapeutę treści, Terapeuta ma obowiązek zastosować się do wytycznych.
  18. Usługodawca może uzgodnić z Terapeutą indywidualne zasady świadczenia Usług.
 4. ŚWIADCZENIE USŁUG TERAPEUTYCZNYCH

  1. W celu świadczenia przez Terapeutę Usług Terapeutycznych zgodnie z Umową, Terapeuta jest zobowiązany do zadeklarowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się do Konta, form w jakich zobowiązuje się do świadczenia Usług Terapeutycznych spośród form wskazanych w Serwisie, oraz terminów w jakich zobowiązuje się od ich świadczenia.
  2. Wskazanie terminów, w których Terapeuta zobowiązuje się do świadczenia Usług Terapeutycznych, zgodnie z ppkt. 1 powyżej, stanowi deklaracje Terapeuty o jego dostępności i gotowości realizacji Usług Terapeutycznych w tych terminach.
  3. Uwzględniając zadeklarowane przez Terapeutę terminy jego gotowości do świadczenia Usług Terapeutycznych, Usługodawca zleca Terapeucie wykonanie określonej Usługi Terapeutycznej, przedstawiając mu za pośrednictwem infrastruktury Serwisie nowe zlecenie (dalej jako „Zlecenie Usługi Terapeutycznej” lub „Zlecenie”), wskazując w szczególności zakres Usługi do wykonania oraz termin. Terapeuta otrzymujący Zlecenie jest zobowiązany do wykonania określonej w nim Usługi Terapeutycznej, w formie i terminie wskazanych w Zleceniu.
  4. Usługodawca wskaże Terapeucie, poprzez informacje umieszczoną w Serwisie, wymagania sprzętowe i technicznych niezbędne do świadczenia Usług Terapeutycznych oraz korzystania z Serwisu. Usługodawca w ramach Umowy nie zapewnia Terapeucie, narzędzi czy środków niezbędnych do korzystania z Serwisu oraz świadczenia za jego pomocą Usług Terapeutycznych. Poprzez zadeklarowanie gotowości świadczenia Usług Terapeutycznych, w sposób wskazany powyżej, Terapeuta oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby, wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje do świadczenia Usług Terapeutycznych we wskazanej formie.
  5. Realizacja Usługi Terapeutycznej odbywa się na podstawie postanowień niniejszej Umowy, wskazań, zaleceń oraz informacji udzielonych przez Usługodawcę, zgodnie z wymogami sztuki oraz etyką wykonywania zawodu Terapeuty, oraz z uwzględnieniem należytej staranności wymaganej dla realizowanej Usługi Terapeutycznej.
  6. Usługodawca może przekazywać Terapeucie zalecenia, uwagi, wytyczne czy dyspozycje co do realizowanych przez niego Usług Terapeuty za pośrednictwem Serwisu, jak również e-mailowo i telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych podanych przez Terapeutę w Serwisie.
  7. Usługa Terapeutyczna jest świadczona przez Terapeutę wyłącznie za pośrednictwem infrastruktury Serwisu. Usługodawca nie wyraża zgody na świadczenie Usługi Terapeutycznej w innej formie, w tym w szczególności poza lub z pominięciem Serwisu. Terapeuta zobowiązuje się do kontaktu z osobami na rzecz, których świadczy lub świadczył na zlecenie Usługodawcy Usługę Terapeutyczną wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszej Umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy na takiego działanie. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym ppkt., Terapeuta będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 1 000 (jeden tysiąc) złotych netto. Usługodawca może dokonać potrącenia przysługującej mu kary umownej z kwoty należnego ale jeszcze niewypłaconego Terapeucie Wynagrodzenia, jak również z innych wierzytelności. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
  8. Terapeuta jest zobowiązany do wykonania objętej Zleceniem Usługi Terapeutycznej w sposób terminowy, zachowując najwyższy stopień staranności i rzetelności wymagany dla usług tego rodzaju, dbając przy tym o dobro Usługodawcy oraz bezpośrednio osoby na rzecz której Usługa Terapeutyczna jest realizowana.
  9. Terapeuta nie może, bez pisemnej zgody Usługodawcy przekazać wykonania zleconej mu Usługi Terapeutycznej osobie trzeciej. 
  10. Zarówno Terapeuta jak i Usługodawca mają prawo odwołać Zleconą Usługę Terapeutyczną korzystając w tym zakresie z umownego prawa odstąpienia. Terapeuta ma możliwość skorzystania z prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie później niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed godziną rozpoczęcia Usługi Terapeutycznej, korzystając w tym celu z funkcjonalności anulowania Usługi Terapeutycznej dostępnej po zalogowaniu się do jego Konta w Serwisie. Usługodawca ma możliwość odwołania Usługi Terapeutycznej, nie później niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed godziną Zleconej Usługi Terapeutycznej. Usługodawca przekazuje Terapeucie oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ppkt., w drodze wiadomości e-mail, na adres Terapeuty wskazany w Koncie. 
 5. WYNAGRODZENIE

  1. Usługodawca zapłaci Terapeucie Wynagrodzenie w wysokości od 70 (słownie: siedemdziesięciu) % do 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) % ceny z każdej Usługi Terapeutycznej, w zależności od ilości przeprowadzonych sesji w danym miesiącu lub indywidualnych ustaleń z Terapeutą. Ceny Usług Terapeutycznych prezentowane są w Serwisie.
  2. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT, jeżeli obowiązek jego zapłaty wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Terapeucie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca i będzie obejmowało Usługi Terapeutyczne zrealizowane przez Terapeutę w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
  4. Zapłata Wynagrodzenia, nastąpi na podstawie zastawienia wykonanych przez Terapeutę Usług Terapeutycznych, dostępnym w jego Koncie (dalej jako „Zestawienie”). Na podstawie Zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Terapeuta do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego wystawia i przesyła Usługodawcy w drodze wiadomości e-mail rachunek lub fakturę obejmującą Usługi Terapeutyczne zrealizowane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, wskazując w nich również liczbę godzin zrealizowanych Usług Terapeutycznych w danym miesiącu.
  5. Usługodawca dokonuje wypłaty Wynagrodzenia przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Terapeutę na rachunku lub fakturze.
  6. Wynagrodzenie, którym mowa w niniejszym punkcie wyczerpuje wszystkie roszczenia Terapeuty z tytułu Umowy Stron.
  7. Usługodawca może uzgodnić z Terapeutą indywidualne zasady rozliczeń, na zasadach odrębnie uzgodnionych przez Strony.
 6. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

  1. Każda ze Stron Umowy oraz Umowy o świadczenia Usług może ją rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Terapeuta powinien przesłać za pośrednictwem przesyłki pocztowej poleconej nadanej nawiadomości e-mail na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I. Usługodawca prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podany przez Terapeutę w Koncie adres e-mail. 
  2. W przypadku rozwiązania Umowy lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w ramach danego Konta Terapeuty, Terapeuta jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich Usług Terapeutycznych na które otrzymał Zlecenie do dnia wypowiedzenia Umowy, chyba że Strony uzgodniły indywidualnie inaczej. Konto Terapeuty zostanie w takim przypadku zdezaktywowane w Serwisie po zrealizowaniu wszystkich Usług Terapeutycznych zleconych do dnia wypowiedzenia.
  3. Usługodawca ma prawo do zawieszenie świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Terapeutę danych, braku spełnienia wymogów o którym mowa w pkt. III, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
   1. w przypadku podejrzenia naruszenia przez Terapeutę Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zasad dobrych obyczajów,
   2. w przypadku podejrzenia nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Terapeutę, a do których złożenia był on zobowiązana na podstawie postanowień Regulaminu lub odrębnych ustaleń Stron,
   3. gdy działania lub zaniechania Terapeuty wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy, 
   4. w przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o braku realizacji Usług Terapeutycznych, ich nieprawidłowej lub nierzetelnej realizacji lub otrzymania przez Usługodawcę jakichkolwiek skarg lub uwag Użytkowników co do działań Terapeuty. 
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ DOSTĘP DO SERWISU

  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Terapeuta względem Usługodawcy ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz utraconych przez Usługodawcę korzyści.
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Terapeuty zostaje ograniczona do odpowiedzialności wyłącznie za szkodę poniesioną przez Terapeutę z winy umyślnej Usługodawcy. Odpowiedzialność Usługodawcy, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa, jest ograniczona do wysokości wypłaconego Terapeucie Wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło wyrządzenie szkody, a jeśli w takim miesiącu Terapeuta nie miał należnego Wynagrodzenia – do kwoty 2500 złotych brutto.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Konta Terapeuty spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
   2. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
   3. niedostępność Serwisu z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,
   4. szkody poniesione przez Terapeutę, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści,
   5. skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Serwisu przez osobę trzecią.
  5. Usługodawca nie jest i nie będzie odpowiedzialny względem Terapeuty z tytułu działania siły wyższej, przez którą Strony rozumieją niezawinione przez Zamawiającego, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w szczególności takich jak wojna, klęski żywiołowej, atak hakerski, zamieszki, strajki generalne, ataki zbrojne.
  6. Terapeuta zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Terapeutę postanowień Umowy, w tym również postanowień dotyczących zachowania w tajemnicy informacji poufnych.
  7. Terapeuta zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw w wyniku realizacji przez Terapeutę Usługi Terapeutycznej, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tej Usługi, Terapeuta wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
  8. Terapeuta ponosi odpowiedzialność za poprawność oraz legalność wykonywanych przez niego Usług Terapeutycznych ich rzetelności, jak również, swoje kwalifikacje.
 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Terapeuta poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w celu promocji Serwisu oraz jego Usług, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji Usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
   2. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
   3. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,
   4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
   5. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,
   6. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),
   7. wprowadzania do obrotu,
   8. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
   9. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
  2. Terapeuta udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również umieszczanych przez Terapeutę w ramach Konta.
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Terapeutę.
  5. W ramach współpracy Terapeuta wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w ramach Konta w Serwisie.
  6. Terapeuta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku, o którym mowa w ppkt. 5 powyżej, i jego publiczne udostępnianie w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę w Serwisie, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji oraz realizacji Umowy.
  7. Wyrażona przez Terapeutę zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com) i jego podstronach, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach - na czas nieokreślony (do odwołania).
  8. Terapeuta wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Usługodawcy, Serwisu i nie będą godziły w interesy Terapeuty.
  9. Terapeuta powyższej zgody udziela nieodpłatnie
 9. POUFNOŚĆ

  1. Terapeuta zobowiązany jest  zachować w tajemnicy przed innymi osobami treść Umowy oraz wszelkie informacje o Usługodawcy i jego działalności powzięte w związku z wykonywaniem Umowy, jak również wszelkie informacje dotyczące samego zawarcia Umowy, treści jej postanowień oraz jej wykonania, bez względu na formę ich przekazania, udostępnienia lub nośnika informacji.
  2. Z obowiązku tego zwalnia Terapeutę jedynie:
   1. żądanie uprawnionych do tego organów administracji lub sądów,
   2. zgoda Usługodawcy wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności,
   3. opublikowanie informacji w mediach przez Zamawiającego.
  3. Terapeuta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1. Terapeuta ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, nawet jeżeli jej działania nie zagrażają interesom Usługodawcy.
  4. Terapeuta zobowiązuje się do nieujawniania i niewykorzystywania, dla celów innych niż realizacja Usług objętych zakresem Umowy Stron, informacji i danych otrzymanych od Usługodawcy lub jego klientów, pacjentów i pozostałych użytkowników Serwisu, bez pisemnej zgody Usługodawcy. W szczególności, przedmiotowe informacje nie mogą być udostępnione bez zgody Usługodawcy osobom trzecim innym niż użytkownicy na rzecz, których realizowana jest Usługa, z wyłączeniem obowiązków związanych z przepisami prawa (np. dla celów kontrolnych przez upoważnione organy administracji państwowej).
  5. Terapeuta zobowiązuje się przechowywać wszelkie informacje (w tym materiały w formie pisemnej, komputerowe nośniki informacji, filmy oraz nośniki dźwięku), w sposób uniemożliwiający dostęp do tych informacji przez osoby nieupoważnione.
  6. Postanowienia niniejszego punktów wiążą Terapeutę w okresie obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
 10. DANE OSOBOWE

  1. Podane przez Terapeutów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.
  2. W celu realizacji Umowy Usługodawca może powierzać Terapeucie dane osobowe klientów lub pacjentów dla których Terapeuta będzie realizował Usługę Terapeutyczną działając jednak na rzecz Usługodawcy. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w zdaniu poprzednim odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w umowie powierzenia danych osobowych, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
  5. Terapeuta zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu.
  6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Usługodawcą zaakceptował nowy Regulamin w całości.
  7. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy oraz Umowy o świadczenie Usług przez Terapeutę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten liczony jest od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Terapeuty o braku akceptacji Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla terapeutów w serwisie internetowym mindu pl

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta pomiędzy:

MUU LABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-095), przy ul. Plac Bankowy 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000674330, NIP: 9522161698, REGON: 367088772, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł – Usługodawcą Serwisu mindu.pl, dalej zwaną Administratorem

a

Terapeutą zwanym dalej Przetwarzającym,
zwanymi łącznie „Stronami

Mając na uwadze, że:

Strony zawarły Umowę o współpracę (dalej: Umowa podstawowa), w wykonaniu, której Administrator danych osobowych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej umowie;
działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO),

Strony postanawiają co następuje:

§ 1

OŚWIADCZENIA STRON

 1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO w zbiorze dane osobowe osób na rzecz których świadczone są Usługi Terapeutyczne w Serwisu Administratora.
 2. Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe określone w § 5 niniejszej umowy do przetwarzania w celu wykonania Umowy Podstawowej.

§ 3

CZAS PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzający świadczy usługi związane z przetwarzaniem danych przez czas trwania Umowy podstawowej.
 2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora, Przetwarzający zwróci Administratorowi lub usunie:
  1. wszelkie dane osobowe
  2. wszelkie istniejące kopie danych osobowych.
 1. Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego nakazuje Przetwarzającemu przechowywanie danych osobowych.

§ 4

CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA

 1. Przetwarzanie danych przez Przetwarzającego ma charakter wtórny.
 2. Przetwarzający przetwarza dane w celu realizacji Umowy współpracy.
 3. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe poprzez wykonywanie operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany takich jak:
  1. zbieranie,
  2. utrwalanie
  3. organizowanie
  4. porządkowanie
  5. przechowywanie
  6. adaptowanie lub modyfikowanie
  7. pobieranie
  8. przeglądanie
  9. wykorzystywanie
  10. ujawnienie poprzez przesłanie
  11. rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
  12. dopasowywanie lub łączenie,
  13. ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§ 5

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania następujące rodzaje danych:

Dane zwykłe

 1. imię i nazwisko;
 2. data urodzenia;

Dane szczególne

 1. pochodzenie rasowe lub etniczne;
 2. poglądy polityczne;
 3. przekonania religijne;
 4. przekonania światopoglądowe;
 5. przynależność do związków zawodowych;
 6. dane genetyczne;
 7. dane dotyczące zdrowia;
 8. dane dotyczące seksualności;
 9. orientacja seksualna.

§ 6

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Powierzone do przetwarzania dane dotyczą następujących kategorii osób pełnoletnich: Osób dla których realizowane są Usługi Terapeutyczne.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przetwarzającego wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy podstawowej. Przetwarzający jest nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.
 2. Administrator ma prawo do:
  1. dokonywania audytów, w tym inspekcji danych u Przetwarzającego, w szczególności poprzez:
   • poddawanie przeglądom środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
   • zobowiązywania Przetwarzającego do uaktualnienia środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
  2. Administrator może dokonywać audytów osobiście lub upoważnić do tego wybranego przez siebie audytora.

§ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

Przetwarzający zobowiązuje się do:

 1. przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
  1. Polecenia Administratora mogą być przekazywane Przetwarzającemu w formie elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych), pisemnej, telefonicznie i ustnie;
  2. Przetwarzający zobowiązuje się do konsekwentnego dokumentowania poleceń Administratora;
  3. poinformowania Administratora w formie pisemnej o obowiązku prawnym przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nałożonego na Przetwarzającego przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. Przetwarzający jest zwolniony z powyższego obowiązku, jeżeli prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  4. podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO;
  5. pomocy Administratorowi, w miarę możliwości, mając na uwadze charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje:
  6. wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
  7. wywiązać się z obowiązków określonych a art. 32-34 RODO,
  8. udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
  9. umożliwienia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.

§ 9

PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym.
 2. Przetwarzający każdorazowo poinformuje Administratora na piśmie na 14 dni przed przekazaniem przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu o:
  1. zamiarze skorzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
  2. o tożsamości tego podmiotu.
 3. Administrator danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec powierzenia danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Przetwarzającego.
 4. W razie powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi powierzającemu, Przetwarzający zastrzeże co najmniej takie same obowiązki, co nałożone na niego na mocy niniejszej umowy.
 5. Przetwarzający zobowiązany jest do kontrolowania innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 6. Na żądanie Administratora Przetwarzający przedstawi dokumentację wskazującą na czynności kontrolne podejmowane w stosunku do innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 7. Przetwarzający oświadcza, że ma świadomość, iż spoczywa na nim pełna odpowiedzialność wobec Administratora danych za wypełnienie obowiązków przez inny podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie art. 28 ust. 4 RODO.

§10

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzany upoważni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 2. Zapisy § 9 niniejszej umowy nie ograniczają w żaden sposób prawa Przetwarzającego do udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych na postawie art. 29 RODO.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie elektronicznej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sądami właściwymi do rozpoznania sporów mogących wyniknąć w związku z ważnością, interpretacją oraz wykonaniem niniejszej umowy są sądy właściwe miejscowo dla siedziby Przetwarzającego.
 4. Ważność, interpretacja oraz wykonanie niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.